Naše priority

V oblasti sportu a zdravého životního stylu

 

Podpora všestranného a harmonického rozvoje dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost

Preventivně působit na děti a mládež v oblasti rizikového chování, podporovat rozvoj dětí a mladých lidí podle jejich individuálních potřeb. Motivovat děti a mládež k aktivnímu využívání volného času jako nejlepší životní alternativy k hrozbě drogové závislosti, alkoholu a cigaret a civilizačních chorob.

 

Rozšíření a zatraktivnění nabídky činností ve volném čase

Zvyšovat informovanost široké veřejnosti o významu a nabídce volnočasových aktivit přes místní a regionální tisk, internetové stránky města, založit k tomu a vést vlastní internetové stránky a facebook. Podporovat nejširší vrstvy obyvatel, kteří používají sport jako součást své péče o zdraví (rozšiřováním sítě cyklostezek, vybudování dopravního hřiště, in – line dráhy a lanového centra).

 

Podpora pohybových aktivit

Usilovat o zlepšení podmínek pro financování sportu, využívat grantů a podílet se na tvorbě pravidel města na podporu pravidelné sportovní činnosti.

Vytvořit pravidla pro společenské ocenění těch, kdo s mládeží pracují, a zastavit tak odchod dobrovolných trenérů.

 

V oblasti vzdělávání

 

Podporovat vzdělání a udržet místní školská zařízení v současném rozsahu s jejich orientací na vzdělávání a rekvalifikaci všech věkových skupin obyvatel města v souladu s potřebami podnikatelů a firem v regionu.

 

V oblasti života a problémů našeho města

 

Bezpečnost obyvatel

V oblasti bezpečnosti a pořádku v místě bydliště usilovat o navýšení počtu bezpečnostních kamer.

 

Připravit město na nové plánovací období Evropské unie

Kvalitně zpracovat a připravit strategické materiály a projekty města a regionu nezbytné pro čerpání evropských peněz v novém plánovacím období především se zaměřením na rozvoj podnikatelského sektoru, zvýšení počtu pracovních míst, podporu místní produkce a výrobků. Dostatek pracovních míst a snížení nezaměstnanosti považujeme za jeden z hlavních předpokladů zamezení odchodu především mladých lidí do velkých měst a poklesu počtu obyvatel ve městě.

 

Komunikace

Zaměřit iniciativu a rozpočet města na opravy místních komunikací, jejichž špatný stav ztrpčuje našim občanům každodenní život a odrazuje potenciální podnikatele a návštěvníky města. Zároveň podporovat rozšiřování parkovacích ploch a parkovacích míst.